Thứ Sáu, 26/07/2019

Đại hội Cổ đông

thường niên năm 2019

Ngày 19/7/2019, Công ty PECJC đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự Đại hội có 18 đại biểu đại diện cho hơn 170 Cổ đông có quyền biểu quyết đã về tham dự đầy đủ.

Tại Đại hội, các Đại biểu đã nhất trí với dự thảo báo cáo hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch 2019 của Công ty.

Đại hội cũng nhận định trong thời gian tới Công ty vẫn còn tiếp tục gặp khó khăn và nhiều thách thức trong lĩnh vực Tư vấn, Thiết kế và Thi công. Đại hội đã xác định bên cạnh việc nâng cao hiệu quả trong khai thác ngành nghề Thí nghiệm điện, cũng rất cần sự nỗ lực nhiều hơn của toàn thể CB-CNV trong Công ty nhằm đạt chỉ tiêu SXKD 2019 đã được Đại hội quyết nghị.

Bài viết khác