NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

- Tư vấn thiết kế, giám sát và thi công các công trình điện đến cấp điện áp 110kV.

- Tư vấn đấu thầu, thẩm định các công trình điện đến cấp điện áp 110kV.

- Tham gia tư vấn, quy hoạch phát triển điện lực các Huyện, Thị, Thành phố trực thuộc Tỉnh.

- Thi công các công trình điện đến cấp điện áp 110kV.

- Thí nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị điện đến cấp điện áp 35kV phục vụ công tác kiểm định định kỳ và nghiệm thu đưa vào sử dụng..vv.